Profesora (asociētā profesora) amata pretendenta ________________________
zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšana

 
 
Kritēriji Kvantitatīvais vērtējums Kvalitātes vērtējums Pamatojums
(pēc MK 4.09.2001. noteik. Nr.391) minimums faktiskais (izcili, ļoti labi, labi, apmierinoši vai neapmierinoši)  
4.1. Zinātniskā kvalifikācija 3(2,0)*      
4.1.1. Zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri iekļauti Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā 5(3,0)   x  
4.1.2. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (ar jebkādu referātu) Latvijā un ārvalstīs 5(3,0)   x  
4.1.3. Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā x   x  
4.1.4. Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā x   x  
4.1.5. Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā x   x  
4.1.6. Eksperta darbība Latvijas Zinātnes padomes un starptautiskajos projektos un programmās x   x  
4.1.7. Starptautisku mākslinieciskās jaunrades un sporta projektu vadība un līdzdalība to īstenošanā kā arī līdzdalība izstādēs un konkursos x   x  
4.1.8. Saņemtie patenti un licences x   x  
4.2. Pedagoģiskā kvalifikācija 5(4,2)*      
4.2.1. Doktorantu darba vadība x   x  
4.2.2. Maģistrantu darbu vadība x   x  
4.2.3. Lekciju un semināru vadība x   x  
4.2.4. Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde x   x  
4.2.5. Studiju programmu izstrāde un vadība x   x  
4.2.6. Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs x   x  
4.2.7. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to nodošana publicēšanai vai izdotie darbi     x  
4.2.8. Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs     x  
4.2.9. Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās     x  
4.3. Organizatoriskā kompetence 3(1,1)*      
4.3.1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā x   x  
4.3.2. Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā x   x  
4.3.3. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā x   x  
4.3.4. Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas vadība
4.3.5. Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība to darbībā
x   x  
4.3.6. Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu dibināto uzņēmējsabiedrību konsultants x   x  

 

* Kopējais minimālais kritēriju skaits, pēc kuriem novērtē profesora (asociētā profesora, asociētā profesora profesionālo studiju programmās) amata pretendenta darbības atbilstību zinātniskās kvalifikācijas, pedagoģiskās kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences kritērijiem.
 
Vispārējais vērtējums: pretendents _________________ _________________  profesora
(asociētā profesora) amata prasībām
 

(atbilst, neatbilst)
 

 
Ekspertu komisijas:
vadītājs ________________________________
 

(vārds, uzvārds, paraksts)
 

locekļi ________________________________
  ________________________________
  (vārds, uzvārds, paraksts)
 
  __________________
  (datums)

 

 

 
www.clarus.lv