Pozitīvam starptautiskajam vērtējumam (vērtējums attiecas uz pēdējiem sešiem gadiem) atbilst:
 

Pretendenti, kuriem ir vismaz divas publikācijas starptautiski citējamos vai starptautiski recenzējamos izdevumos;

Pretendenti, kuri ir strādājuši pētniecības darbā kādā no ārvalstu augstskolām vai zinātniski pētnieciskiem institūtiem, publicējot vismaz vienu zinātnisku publikāciju starptautiski citējamos vai starptautiski recenzējamos izdevumos par šajā periodā paveikto;

Pretendenti, kuri vismaz pusgadu strādājuši par mācībspēkiem vai nolasījuši vismaz vienu pilnu studiju kursu kādā no ārvalstu augstskolām;

Pretendenti, kuri ir bijuši starptautisku pētniecisku vai augstākās izglītības projektu vadītāji vai koordinatori;

Pretendenti mākslu nozarēs, kuri atbilst šādiem trim nosacījumiem:
 

kuri piedalījušies starptautiskajos kultūras un mākslas projektos vai konkursos, iegūdami atzinību;

kuru mākslinieciskajai jaunradei ir ievērojama nozīme nacionālajā kultūrā un mākslā;

kuri ir ieguvuši starptautisku novērtējumu mākslas un kultūras pedagoģijā – piemēram, vadot mūzikas meistarklases vai mākslas meistardarbnīcas, sagatavojot starptautisku izpildītāj mākslas konkursu laureātus.
 

Pretendenti mākslas zinātņu nozarēs, kuriem ir vairākas publikācijas mākslas zinātņu starptautiskajos akadēmiskajos izdevumos (žurnālos, almanahos, krājumos) vai kuru pedagoģiskajam darbam ir starptautiska publicitāte (vieslekciju cikli, regulāra uzstāšanās konferencēs u.c.).Pretendenta atbilstība starptautiskajam vērtējumam ir pozitīva, ja viņa darbība atbilst vismaz vienam no iepriekšminētajiem kritērijiem.

Ja profesora pretendenta darbības novērtējums neatbilst nevienam no augstākminētajiem kritērijiem, tad pretendenta darbības starptautiskajai izvērtēšanai tiek pieaicināts ārvalstu eksperts **, kas iepazīstas ar pretendenta nozīmīgākajām publikācijām un sniedz savu atzinumu profesoru padomei.

 

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja B. Rivža

 

 

 
www.clarus.lv