Boloņas deklarācija (1999.gada 19.jūnijs)

 

   

Augstskolu likums

Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi

Augstskolu un koledžu novērtēšanas metodika – Apstiprināta AIP 11.01.2018.sēdē nr.01

Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm

Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi

Studiju programmu licencēšanas noteikumi

Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam (20.12.2012.)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

Noteikumi par stipendijām (Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740)

Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem (Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumi Nr.994)

Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” (Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumi nr.846)

 

 

 
www.clarus.lv