AIP pārskats par 2019.gadu.

2019.gadā notikušas  18 sēdes un 16 elektroniskās saskaņošanas.

Kopā pieņemti un sniegti 93 lēmumi un atzinumi. Tajā skaitā:

 • Sniegti  74 atzinumi par Studiju programmu īstenošanu, kurās ir mazāk par 250 pilna laika studējošiem;
 • Pieņemti 7 lēmumi par papildu prasību saskaņošanu reflektantu uzņemšanai Studiju programmās;
 • Pieņemti 5 lēmumi par kārtību, kādā Augstākās izglītības institūcijās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus;
 • Pieņemti  3 lēmumi par profesoru padomju izveidošanu, vai profesoru padomju sastāva izmaiņām, vai profesoru padomju nosaukuma maiņu;
 • Pieņemts lēmums “Par grozījumiem Augstākās izglītības padomes 2001.gada 10.maija lēmumā Nr. 12 “Kritēriji Augstākās izglītības padomes atzinuma sniegšanai par akadēmiskajām studiju programmām, kurās ir mazāk nekā 250 pilna laika studējošo””.
 • Pieņemts lēmums “Par Augstākās izglītības padomes atbalstītajiem principiem, veidojot valsts budžeta finansēto studiju vietu sadalījuma projektu”;

Kopumā šogad sagatavotas 92 vēstules. Tajā skaitā:

  • Sniegts viedoklis par Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto augstskolu valsts budžeta vietu piešķīruma projektu 2019.gadam;
  • Sniegts viedoklis par Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu nozares asociācijai par studiju un studējošā kreditēšanas sistēmas pilnveidošanu, kā arī sniegts atzinums par konceptuālo ziņojumu “Studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu”;
  • Sniegts viedoklis LR Satversmes Tiesai par:
   • Augstskolu likuma normu atbilstību Satversmes 106.panta un 91.pantam lietā nr.2018-20-01;
   • Par 2017.gada 12 decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu” 3.punkta un Latvijas Zinātnes padomes 2018.gada 15.janvāra lēmuma nr.10-1-1 “Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība” atbilstību Satversmes 1. un 64.pantam lietā nr.2019-02-03;
   • Par Augstskolu likuma 5.panta pirmās daļas trešā teikuma, 56.panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49.punkta atbilstību LR Satversmes 1., 105. un 112.pantam lietā nr.2019-12-01;
   • Par LR Saeimas deputātu pieteikumu Satversmes tiesai par likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” neatbilstību LR Satversmes 1. un 66.pantam.
  • AIP sēdē uzklausīts Valsts valodas centra pārstāvis un sniegts viedoklis par augstskolu nosaukumu tulkojumiem angļu valodā;
  • Iesniegts priekšlikums LR Saeimai par grozījumiem Augstskolu likumā, kas skar nozares profesoru padomes darbību pārraudzību;
  • Sniegts viedoklis par likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā”;
  • Sniegts viedoklis par priekšlikumiem prasībām, kritērijiem un kārtībai uzņemšanai studiju programmās;
  • Sniegti viedokļi augstākās izglītības institūcijām par Satversmes tiesas 2019.gada 7.jūnija spriedumu, kas skar jautājumu par akadēmiskā personāla darba līgumiem;
  • Sniegts viedoklis Izglītības un zinātnes ministrijai par Boloņas procesu pēc 2020.gada;
  • Sniegti viedokļi Pārresoru koordinācijas centram par NAP2027 1.redakcijas projektu;
  • Sniegts viedoklis Izglītības un zinātnes ministrijai un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai par jautājumu, kas skar augstskolu pārvaldību Latvijā un par diskusiju ciklu “Augstākās izglītības pārvaldība Latvijā: drosme mainīties”;
  • Iesniegts priekšlikums LR Saeimai par grozījumiem Augstskolu likumā, kas skar jautājumu par akadēmiskā personāla darba līgumiem.

            AIP locekļi piedalījušies darba grupās, komisijās:

  • Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (J.Vētra, B.Rivža, A.Baumanis, A.Teikmanis);
  • Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija (J.Vētra, B.Rivža, A.Baumanis, A.Teikmanis);
  • Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija (J.Vētra, B.Rivža, A.Baumanis, A.Teikmanis);
  • Komisija, kura izskata pieteikumus pievienoties Vienošanās par labu praksi ārvalstu studentu piesaistē un studiju nodrošināšanā (R.Broks).

 

 

 
www.clarus.lv