AIP pārskats par 2018.gadu.

2018.gadā notikušas  17 sēdes un 13 elektroniskās saskaņošanas.

Kopā pieņemti un sniegti 36 lēmumi un atzinumi. Tajā skaitā:

 • Sniegti  20 atzinumi par Studiju programmu īstenošanu, kurās ir mazāk par 250 pilna laika studējošiem;
 • Pieņemti 6 lēmumi par papildu prasību saskaņošanu reflektantu uzņemšanai Studiju programmās;
 • Pieņemti 5 lēmumi par kārtību, kādā Augstākās izglītības institūcijās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus;
 • Pieņemts 1 lēmums par jaunas akreditācijas lapas izniegšanu Daugavpils medicīnas koledžai;
 • Pieņemts lēmums apstiprināt nozaru sarakstu, kurās izveidojamas profesoru padomes (24.05.2018. un 17.10.2018.);
 • Sniegti 2 atzinumi par koledžu reorganizāciju (Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas pievienošanu aģentūras statusā Rīgas Tehniskajai universitātei un Rīgas 1.medicīnas koledžas pievienošanu aģentūras statusā Latvijas Universitātei).

Kopumā šogad sagatavotas 103 vēstules. Tajā skaitā:

  • Aicinājums noteikt 2019.gadu par Latvijas Nacionālās augstākās izglītības un zinātnes simtgades gadu, kuru parakstījuši – AIP, LZA, RP, LKA, LSA, LJZA, LZP, LMAA, LLMZA, VZIA, LRTK, LAPA, LIZDA, LIVA, LUA (31.01.2018.);
  • Sagatavotas un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai 5  vēstules par priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Augtskolu likumā”, kā arī iesniegti AIP priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem Augstskolu likumā;
  • Vairākkārt sagatavotas un iesniegtas vēstules Izglītības un zinātnes ministrijai, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai:
    • Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”;
 • Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 10.10.06. noteikumos Nr.846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programās””;
 • Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”;
 • Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”;
 • Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”;
 • Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”;
 • Sniegtas atbildes augstākās izglītības institūcijām:
   • par profesoru padomju darbību un profesoru padomju veidošanu atbilstoši jaunajam nozaru sarakstam;
   • par profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu akreditāciju;
   • par uzņemšanas noteikumu atbilstību normatīvajiem aktiem;
   • sniegta atbilde privātpresonai par Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas atbilstību Augstkolu likumam.
 • Sniegts viedoklis par Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto koledžu valsts budžeta vietu piešķīruma projektu 2019.gadam.

            IZM aicināja un AIP sagatavoja un iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijai apjomīgu informāciju par Augstkolu likumā noteikto funkciju izpildi par laika posmu no 2014.gadam līdz 2017.gadam.      

AIP locekļi piedalījušies šādās darba grupās, komisijās:

  • Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (J.Vētra, B.Rivža, A.Baumanis, A.Teikmanis, T.Volkova);
  • Vispārējās izglītības satura konsultatīvā padome (J.Vētra);
  • IZM Projektu uzraudzības komiteja (J.Vētra);
  • Komisija, kura izskata pieteikumus pievienoties Vienošanās par labu praksi ārvalstu studentu piesaistē un studiju nodrošināšanā (R.Broks).

2018.gadā AIP bijusi sadarbība ar ENQA (J.Vētra piedalījās augstākās izglītības kvalitātes aģentūru novērtēšanas ekspertu sagatavošanas programmā) un sadarbība ar Vitebskas apgabala universitātēm.

 

 

 
www.clarus.lv