AIP pārskats par 2017.gadu.

2017.gadā notikušas 18 sēdes un 24 elektroniskās saskaņošanas.

Kopā pieņemti un sniegti 39 lēmumi un atzinumi. Tajā skaitā:

 • Sniegti  20 atzinumi par Studiju programmu īstenošanu, kurās ir mazāk par 250 pilna laika studējošiem;
 • Pieņemti 11 lēmumi par papildu prasību saskaņošanu reflektantu uzņemšanai Studiju programmās;
 • Pieņemti 5 lēmumi par kārtību, kādā Augstākās izglītības institūcijās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus;
 • Pieņemts lēmums par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas akreditācijas lapas nomaiņu;
 • Pieņemts lēmums par koledžas nosaukuma maiņu;
 • Pieņemts lēmums par Daugavpils Medicīnas koledžas reorganizāciju.

Apstiprināti principi veidojot valsts budžeta finansēto studiju vietu sadalījuma projektu 2018.gadam.

Kopumā sagatavotas 121 vēstule. Tajā skaitā:

 • Sniegts viedoklis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par nozares profesoru padomju  locekļu kvalifikāciju;
 • Sniegti viedokļi IZM par jaunu studiju virzienu izveidi Biznesa augstskolā Turība un Latvijas Universitātē;
 • Sniegts viedoklis Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam par jautājumiem, kas skar rektora darbību augstskolā un šīs darbības kontroli;
 • Vairākkārt sniegts viedoklis IZM, KM, LU, JVLMA, RPIVA, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un studentiem par  Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”;
 • AIP izstrādājusi priekšlikumus grozījumiem Augstskolu likumā un Izglītības likumā attiecībā uz valodu lietojuma regulējumu augstākajā izglītībā un augstskolās;
 • Sniegts viedoklis par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”, tai skaitā sniegts viedoklis par Kultūras ministrijas izstrādātajiem priekšlikumiem un doktorantūras attīstību izglītības tematiskajā jomā “Mākslas”;
 • Sagatavota un iesniegta apjomīga informācija Valsts kontroles Pirmajam revīzijas departamentam par revīzijas lietu “Vai Augstākās izglītības sistēma ir efektīva”;
 • Sniegts viedoklis IZM par sagatavotajiem grozījumiem “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”;
 • Vairākkārt sniegts viedoklis par MK noteikumu projektu “Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtību”;
 • Sniegts viedoklis par MK noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos nr.497 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” un par MK noteikumu projektu “Noteikumi par Latvijas Zinātnes nozarēm un apakšnozarēm”;
 • Sniegts viedoklis un izteikts aicinājums Ministru prezidentam, IZM ministram, FM ministram un Saeimas Ilgstpējīgās attīstības komisijai par Valsts pētījumu programmu tālākās attīstības iespējām;
 • Sniegts viedoklis Akadēmiskās informācijas centram par ārējās kvalitātes novērtēšanas vadlīniju izstrādi;
 • Sniegts viedoklis augstākās izglītības institūcijām un IZM par jurista profesijas standartu.
 • AIP pievērsās plaģiātisma problēmu izvērtēšanai augstākās izglītības institūcijās un aicināja IZM organizēt diskusijas, konferences par plaģiātisma jautājumu un tā ierakstīšanu normatīvajos aktos.

AIP sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru 2017.gadā turpināja īstenot ESF projektu “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” nr. Nr.8.2.4.0/15/I/001. Īstenošanas laiks: 08.03.2016. – 07.09.2019. AIP kā sadarbības partnera paredzētais finansējums ir: 75044,40 Eur.

AIP priekšsēdētājs 2017.gada 01.februārī tikās ar ASV vēstnieci Nensiju Baikofu Petitu. 

AIP priekšsēdētājs 2017.gada 21.martā tikās ar Zviedrijas vēstniecības otro sekretāru Johannesu Danielsonu.

2017.gadā Valsts kontrole februārī veica IZM gada pārskata sastādīšanas pareizības pārbaudi klātienē. Savukārt, 2017.gada 24.martā AIP sagatavoja un sniedza apjomīgas atbildes Valsts kontrolei par likumības un lietderības revīziju “Vai augstākās izglītības sistēma ir efektīva?”.

 

 

 
www.clarus.lv