Augstākās izglītības padome atbalsta Latvijas Jūras akadēmijas integrāciju Rīgas Tehniskajā universitātes

Rīgā, 2022. gada 7. februārī

Augstākās izglītības padome savā 2022. gada 3. februāra sēdē, izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, iepazīstoties ar izveidotās darba grupas locekļu viedokli un uzklausot Latvijas Jūras akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Izglītības un zinātnes ministrijas viedokļus, nolēma atbalstīt Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju, to integrējot Rīgas Tehniskajā universitātē īpašās autonomas struktūrvienības statusā.

Latvijas Jūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes resursu konsolidācija nodrošinās starptautiski konkurētspējīgas jūrniecības izglītības un pētniecības attīstību, nodrošinot jūrniecības programmās studējošajiem vislabāko izglītību. Izvērtējot iecerēto Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju, tā tika salīdzināta ar Igaunijā 2014. gadā īstenoto Igaunijas Jūras akadēmijas (Eesti Mereakadeemia) integrāciju Tallinas Tehniskajā universitātē (Tallinna Tehnikaülikool) un tās rezultātiem. Latvijas Jūras akadēmijas reorganizācija, to integrējot Rīgas Tehniskās universitātē atsevišķas struktūrvienības statusā un saglabājot tās vēsturisko nosaukumu, ļaus respektēt jūrniecības izglītības tradīcijas un nodrošināt Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam noteikto jūrniecības izglītības sistēmas autonomiju un optimālo jūrniecības izglītības programmu klāstu. Izvēlētais reorganizācijas modelis, kuru ir izstrādājuši abu augstskolu pārstāvji saglabās Latvijas Jūras akadēmijas un jūrniecības izglītības vēsturiskās tradīcijas, vienlaikus ļaujot Latvijas jūrniecības izglītībai konkurēt globālajā augstākās izglītības tirgū.

Vienlaikus Augstākās izglītības padome norāda, ka sekmīgai iecerētās reorganizācijas norisei, ir nepieciešams izpildīt vairākus priekšnoteikumus.

Pirmkārt, īstenojot Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju Rīgas Tehniskās universitātē atsevišķas autonomas struktūrvienības statusā, kura saglabā vēsturisko nosaukumu, ir nepieciešams veikt attiecīgos grozījumus Augstskolu likumā, paredzot, ka vārdu “akadēmija” ir tiesības ietvert arī  augstskolas struktūrvienības nosaukumā.

Otrkārt, Augstākās izglītības padomes ieskatā ir nepieciešams precizēt Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas tiesisko statusu pēc Latvijas Jūras akadēmijas integrācijas Rīgas Tehniskajā universitātē.
Treškārt, ņemot vērā to, ka augstskolu reorganizācija ir darbietilpīgs process un ņemot vērā Igaunijas pieredzi, ka Igaunijas Jūras akadēmijas integrācija Tallinas Tehniskajā universitātē, kura tika īpaši finansiāli atbalstīta, ilga vairākus gadus, Augstākās izglītības padome aicina noteikt saprātīgus reorganizācijas darbību īstenošanas termiņus.

Vienlaikus Augstākās izglītības padome norādīja, ka joprojām nav panākts viennozīmīgs visas jūrniecības nozares atbalsts Latvijas Jūras akadēmijas reorganizācijai. Tāpēc Augstākās izglītības padome aicināja turpināt izveidotās Latvijas Jūras akadēmijas reorganizācijas darba grupas darbu, lai panāktu visu jūrniecības nozarē iesaistīto institūciju atbalstu akadēmijas reorganizācijai.

Augstākās izglītības padome, atbalstot Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju, to integrējot Rīgas Tehniskās universitātes ekosistēmā īpašas autonomas struktūrvienības statusā, izteica cerību, ka izvelētais integrācijas modelis, iegūtā darba grupas un iesaistīto pušu sadarbības pieredze, tai skaitā iegūtā pieredze, īstenojot augstskolu integrāciju nepieciešamības gadījumā grozīt normatīvo regulējumu, kalpos par pamatu izstrādājot turpmākos priekšlikumus par Latvijas augstākās izglītības struktūru un Latvijas augstākās izglītības konsolidācijas vai diversifikācijas modeļiem.

 

AIP Priekšsēdētājs

A.Teikmanis
andris.teikmanis@lma.lv

Augstākās izglītības padome
aip@latnet.lv;
67223392

 

 

šite
 
www.clarus.lv