Pielikums AIP 09.12.2019. lēmumam nr.90.  AIP atbalstītie principi, veidojot valsts budžeta finansēto studiju vietu sadalījumu projektu. Elektroniski saskaņoti 09.12.2019.

 1. Vēsturiskais precedents. Maksimālās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, nepārsniedz studējošo skaitu vienā akadēmiskajā gadā.
 2. Tiek izvērtēts, cik līdzekļus AII saņem kopumā no valsts budžeta studiju procesa īstenošanai, lai konstatētu, vai pielietojot kritērijus, tiek nodrošināta attiecīgās AII finansēšana apjomā, kas atbilst minimālajiem uzturēšanas izdevumiem. Tas varētu būt sevišķi nozīmīgi AII reģionos vai monoprofila AII.
 3. Viena avota finansējums vienai izglītības tematiskajai jomai, t.i., valsts finansējums vienas tematiskās jomas/studiju virziena studiju vietām tiek dalīts/piešķirts no viena avota, proti, vienas ministrijas (ieviešams pakāpeniski vairāku gadu garumā).
 4. Nācijas identitātes stiprināšana, tajā skaitā nodrošinot kultūras un mākslas attīstību.
 5. Augstākās izglītības līdzsvarota darbība, nodrošinot  policentriskas valsts attīstību.
 6. Augstākās izglītības jomu un virzienu ietekme uz tautsaimniecības nozaru attīstību Latvijā.
 7. Atbilstība globālām tautsaimniecības attīstības tendencēm un vajadzībām.
 8. Augstskolas stratēģiskā specializācija.
 9. Valsts budžeta efektīva ieguldījuma princips – Mg programmās > 15, Bc programmās > 30studējošajiem.
 10. Doktora studiju programmās kopumā budžeta vietu skaits netiek samazināts.
 11. Reflektantu pieteikumu skaits augstākās izglītības intitūcijā attiecīgajā studiju programmā, kā arī programmai atbilstošajā tematiskajā jomā/virzienā.
 12. Piešķirto valsts budžeta vietu aizpildījums procentos.
 13. Studējošo atbirums studiju laikā.
 14. Studiju programmā imatrikulēto un paredzētajā termiņā absolvējušo, vai doktorantūras studiju programmā doktora grādu ieguvušo, attiecība.

 

 

 
www.clarus.lv