Augstākās izglītības padome

KVALITĀTES ROKASGRĀMATA
APSTIPRINĀTS


Augstākās izglītības padomes
priekšsēdētājs prof. J.Vētra
2011.gada 5.maijs

Saturs


 1. Kvalitātes rokasgrāmatas turētāji
 2. Ievads un vispārēja informācija
  • 2.1. Kvalitātes rokasgrāmatas pamatojums, lietošana un izplatīšana
  • 2.2. Definīcijas
  • 2.3. Ziņas par institūciju
 3. Kvalitātes politika un mērķi
  • 3.1. Politikas formulējums
  • 3.2. Kvalitātes mērķi
 4. Organizācija
  • 4.1. Struktūras shēma
  • 4.2. Atbildība, pilnvaras un pienākumi
 5. Kvalitātes pārvaldības sistēmas struktūra
 6. Procesu validēšana, mērīšana un pārraudzība
  • 6.1. Kritēriji
  • 6.2. Metodes
 7. Procesu mijiedarbība
 8. Iekšējā komunikācija
 9. Kvalitātes rokasgrāmatas saturs
 10. Pielikumi
 11. Ārpakalpojumi

 • 1.0. Kvalitātes rokasgrāmatas turētāji
  • Kvalitātes rokasgrāmatas turētājs ir Augstākās izglītības padomes (turpmāk tekstā – AIP) priekšsēdētājs un kvalitātes vadītājs. Kvalitātes rokasgrāmata elektroniski ir pieejama AIP darbiniekiem. Par aktuālās versijas publicēšanu atbildīgs ir kvalitātes vadītājs.
 • 2.0. Ievads un vispārēja informācija
  • 2.1.Kvalitātes rokasgrāmatas pamatojums, lietošana un izplatīšana
  • 2.1.1.AIP Kvalitātes rokasgrāmata un kvalitātes vadības sistēma ir balstīta uz starptautiskajiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem.
  • 2.1.2. Kvalitātes rokasgrāmata ir AIP īpašums.
  • 2.1.3. Kvalitātes rokasgrāmata ir domāta tikai AIP darbinieku lietošanai. Tā nevar tikt nodota trešajai personai vai kopēta bez AIP priekšsēdētāja piekrišanas.
 • 2.2. Definīcijas
  • 2.2.1. Ārējais klients - AIP sadarbības institūcijas.
  • 2.2.2. Iekšējais klients- AIP darbinieks vai struktūrvienība.
  • 2.2.3. Produkti jeb pakalpojumi plašākā nozīmē -  AIP Augstskolu likumā noteikto funkciju realizācijas rezultāti.
  • 2.2.4.   Produkti jeb pakalpojumi šaurākā nozīmē - AIP lēmumi, koncepcijas, ieteikumi budžeta vietu sadalījumam, augstākās izglītības institūciju akreditācijas administratīvie akti, administratīvie akti, kas izriet no profesoru vēlēšanu uzraudzības.
  • Piezīme: Katra produkta jeb pakalpojuma īstenošanas posmos radītās vērtības arī uzskatāmas par produktiem (pakalpojumiem). Atbilstoši darbības sfēras specifikai klients būtiski ietekmē produkta jeb pakalpojuma sniegšanas procesus un kvalitāti.
 • 2.3. Ziņas par institūciju
  • AIP ir 1996.gadā izveidota koleģiāla valsts institūcija ar atvasinātas publiskas personas juridisko statusu. AIP locekļus uz četriem gadiem ievēl Saeima. AIP locekļus deleģē sekojošas institūcijas: Latvijas Zinātņu akadēmija, Mākslas augstskolu asociācija, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Koledžu asociācija, Rektoru padome, Latvijas Augstskolu profesoru asociācija, Darba devēju konfederācija, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Studentu apvienība, AIP loceklis „ex officio” ir izglītības un zinātnes ministrs. AIP funkcijas ir noteiktas Augstskolu likumā.
 • 3.0. Kvalitātes politika un mērķi
  • 3.1.Politikas formulējums
  • AIP kvalitātes politiku atbilstīgi AIP Misijas formulējumam izstrādā un aktualizē pēc nepieciešamības AIP priekšsēdētājs. Par aktuālās versijas publicēšanu ir atbildīgs AIP kvalitātes vadītājs.
  • 3.2.Kvalitātes mērķi
  • Kvalitātes/stratēģiskie mērķi tiek izvirzīti un formulēti pamatojoties uz AIP misiju un AIP kvalitātes politiku un regulāri tiek pārskatīti kvalitātes vadības pārskatu sapulcēs dažādos līmeņos. Mērķu formulējums, atbildīgie un termiņi, mērķu pārskatīšana, analīze un jaunu mērķu noteikšana tiek fiksēta protokolā.
 • 4.0.Organizācija
  • 4.1.Struktūras shēma
  • AIP struktūras shēmu un izmaņas apstiprina AIP un tā ir atspoguļota AIP nolikumā (pielikums Nr. 3). Par aktuālās versijas publicēšanu mājas lapā ir atbildīgs AIP kvalitātes vadītājs un AIP mājas lapas speciālists.
  • 4.2.Atbildība, pilnvaras un pienākumi
  • Atbildība, pilnvaras un pienākumi ir noteikti katra darbinieka amata aprakstā, darba līgumā, u.c. dokumentos, kas regulē darbinieku tiesiskās attiecības ar AIP.
  • 4.2.1.AIP vadība ir uzņēmusies saistības par nepieciešamo resursu nodrošināšanu, kas nepieciešami kvalitātes  vadības sistēmas efektīvai darbībai, uzturēšanai un pilnveidošanai, kā arī misijas izvirzīto mērķu un politikas īstenošanai, atbilstoši ENQA kvalitātes standartiem.
  • 4.2.2.Par AIP kvalitātes vadības sistēmu kopumā atbild AIP priekšsēdētājs, kurš nosaka kvalitātes politiku, nodrošina atbilstošus resursus un apstiprina Kvalitātes rokasgrāmatu.
  • 4.2.3.Kvalitātes vadības sistēmas pārraudzību veic kvalitātes vadītājs, kurš ir atbildīgs par:
   • a. kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanu, uzturēšanu un pilnveidošanu;
   • b. izvirzītajām prasībām neatbilstošu pakalpojumu analīzi, kā arī citu efektīvai kvalitātes vadības sistēmas darbībai, normatīvajiem aktiem, AIP izvirzītajām prasībām un klientu vajadzībām neatbilstošu procesu analīzi;
   • c. korektīvo un preventīvo darbību realizācijas pārraudzību un efektivitātes analīzi;
   • d. vadības informēšanu par kvalitātes vadības sistēmas darbību un atbilstību starptautiskajiem standartiem.
  • 4.2.4.AIP darbinieki:
   • a. aktīvi iesaistās un ir ieinteresēti AIP kvalitātes vadības sistēmas izveidē, ieviešanā un uzturēšanā;
   • b. ziņo kvalitātes  vadītājam par jebkurām atklātajām vai iespējamām kvalitātes vadības sistēmas neatbilstībām un izvirzītajām prasībām neatbilstošu AIP sniego pakalpujumu.
   • c. novērš esošās un potenciālās neatbilstības, to cēloņus saskaņā ar sava tiešā vadītāja, procesa īpašnieka norādēm.
 • 5.0. Kvalitātes vadības sistēmas struktūra

  Kvalitātes
  rokasgrāmata

   

  AIP Misija
  AIP Kvalitātes politika

  Struktūrvienības
  dokumentācija

   

  AIP Nolikums

  AIP notiekošo
  procesu apraksti

   

  Procesu apraksti

  Atbalsta elementi

  Amata apraksti
  Ārējie normatīvie akti
  Iekšējie normatīvie akti
  Veidlapas u.c. pieraksti

 • 6.0. Procesu validēšana, mērīšana un pārraudzība
  • 6.1. Kritēriji
   • a. Procesu aprakstos noteiktie;
   • b. Projektos, pētījumos noteiktie;
   • c. Līgumos noteiktie;
   • d. Atbilstība definētajiem kvalitātes mērķiem;
   • e. Neatbilstību smazināšanās/ palielināšanās pēc veiktajiem iekšējiem/ ārējiem auditiem;
   • f. Klientu apmierinātības līmeņa izmaiņas;
   • g. Iekšējo problēmu skaita izmaiņas.
  • 6.2. Metodes
   • a. Iekšējie/ārējie auditi;
   • b. Klientu aptaujas, sūdzības;
   • c. Datu analīze dažādos līmeņos;
   • d. Vadības pārskati, lēmumi dažādos līmeņos.
 • 7.0. Procesu mijiedarbība
  • Procesu savstarpējā mijiedarbība ir norādīta katra procesa tekstā.
 • 8.0. Iekšējā komunikācija
  • Institūcijā ir izveidota iekšējās komunikācijas apmaiņas sistēma, kas radīta, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu gan horizontālā, gan vertikālā līmenī. Būtisku informāciju, kas skar darba kārtības izmaiņas, paziņo katram AIP darbiniekam rīkojuma formā. Struktūrvienībā notiek regulāra informācijas apmaiņa atkarībā no darbības specifikas un informācijas apmaiņas biežuma nepieciešamības. Darbā un iekšējai saziņai tiek izmantots AIP e-pasts.
 • 9.0. Kvalitātes rokasgrāmatas saturs
  • AIP notiekošo procesu apraksti ir izstrādāti un apstiprināti ar AIP priekšsēdētāja rīkojumu.
 • 10.0. Pielikumi
  • Kvalitātes rokasgrāmatai ir šādi pielikumi:
  • Nr. 1 - AIP Misija;
  • Nr. 2 - AIP Kvalitātes politika;
  • Nr. 3 - AIP Nolikums;
  • Nr. 4 - AIP Procesu apraksti.
 • 11.0. Ārpakalpojumi
  • AIP pamatdarbības un saimnieciskajā jomā izmantojamie pakalpojumi, kas tiek iepirkti un regulēti atbilstīgi AIP iekšējiem un spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

 

AIP Kvalitātes vadītājs                                                                      Ā.Konstantīnova

 

 

 
www.clarus.lv